Публічна оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на надання послуг з перекладу

м. Київ                                                               Редакція №1 від 02.03.2017 р.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Договір (надалі – «Договір») носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом «усної угоди» і відповідно до чинного законодавства Україні має належну юридичну силу.

1.2 Цей Договір стосується послуг з перекладу (письмовий, послідовний, синхронний), а також інших послуг, які запропоновані та замовлені на сайті http://www.manuscript-pereklad.com.ua/, електронною поштою або усно (телефоном).

1.2 Надавачем послуг (надалі – «Виконавець») є ПП «Компанія «Манускрипт», в особі директора Бібікіної В. Ю., що діє на підставі Статуту.

ЄДРПОУ 41008341.
Юридична адреса: 08070, Київська обл., Макарівський район, с. Новосілки, вул. Озерна
Рахунок: 26009052674682 у банку ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649.
Платник єдиного податку 5% (3-я група).

1.4 Отримувачами послуг (надалі – «Замовник») є фізичні особи, які замовляють та оплачують послуги перекладу (усного, письмового, синхронного), а також інші послуги, що пропонуються, на сайті http://www.manuscript-pereklad.com.ua/.

1.5 Надалі в Договорі «Замовник» та «Виконавець» разом іменуються як «Сторони».

1.6 Якщо Замовник згоден із умовами цієї публічної оферти, він можете зробити оплату Послуг в Інтернеті через сайт http://www.manuscript-pereklad.com.ua/, готівкою або безготівково. Замовник тим самим підтверджує, що він ознайомлений з умовами даного Договору та цілком і безумовно приймає їх.

1.7 Після здійснення оплати договір буде вважатися укладеним, а Виконавець таким, що прийняв на себе зобов’язання надати Послуги. Акт прийому – передачі наданих послуг вважається підписаним, якщо впродовж 3 днів з моменту розрахунку між сторонами до Виконавця не надійшло зауважень від Замовника.

1.8 Під час виконання та / або тлумачення даного Договору Сторони зобов’язуються керуватися чинним законодавством України і діючими нормами користування мережею Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 За умовами даного Договору Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги з виконання перекладів з української, російської мов на іноземні мови, а також з іноземних мов на українську, російську мову, а також інші послуги, що пропонуються, а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві зазначені послуги у строки, порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.2 Виконавець виконує переклади особисто або передоручає їх виконання третім особам. У випадку передоручення виконання перекладів третім особам, Виконавець несе відповідальність за якість таких перекладів та наданих послуг.

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Загальна ціна цього Договору визначається як сума вартості усіх наданих послуг, відповідно до норм та тарифів Виконавця, затверджених на офіційному сайті компанії http://www.manuscript-pereklad.com.ua/.
За узгодженням Сторін, тарифи можуть змінюватись відповідно до обсягів, терміновості, рівня складності тексту, форматування і оформлення.

3.2 Замовник оплачує надані Виконавцем за цим Договором послуги онлайн банківською карткою, готівкою або безготівково за умови попереднього погодження з Виконавцем фінальної суми до сплати.

3.3 Замовник здійснює передоплату у розмірі 50% від попередньої вартості послуг до початку їх надання на підставі рахунку-фактури Виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту його надання.

3.4 Замовник отримує переклад в повному обсязі після остаточного розрахунку з Виконавцем.

3.5 За умови замовлення письмового перекладу фінальна сума до сплати розраховується за кінцевим варіантом тексту перекладу.

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПОСЛУГ

4.1 Для надання послуг письмового перекладу Замовник надає Виконавцеві текстовий матеріал перекладу у роздрукованій формі або електронною поштою на адресу admin@manuscript-pereklad.com.ua. Разом із замовленням Замовник надає побажання стосовно термінів надання готового перекладу.

4.2 У разі неможливості виконання послуг у бажаний для Замовника термін, зазначений в замовленні, Виконавець відмовляє Замовнику у прийнятті замовлення. Сторони вправі погодити інший термін надання послуг з перекладу.

4.3 Якщо Замовник має побажання стосовно перекладу специфічних термінів, власних імен, назв, прізвищ, тощо, він надає Виконавцю таку інформацію разом із текстом, що підлягає перекладу. Якщо такі побажання не надані, переклад здійснюється на розсуд перекладача та згідно із загальноприйнятою практикою.

4.4 У випадку якщо наданий до перекладу документ є нечитабельним через низьку якість документу, Виконавець може відмовитись від виконання замовлення, попередивши про це Замовника, або попросити його надати файл більш високої якості. Замовник зобов’язується докласти всіх зусиль до того, аби надані файли були високої якості.

4.5 У випадку низької якості оригінального тексту, переданого на переклад, Сторони погоджують підхід до перекладу та можуть узгодити надання послуги “стилізація”, додаткова вартість якої складає 50% вартості перекладу.

4.6 Виконавець виконує переклад з наданням Замовнику фінальних текстів в електронному вигляді, а також, за бажанням Замовника, на паперовому носії (листи формату А4) в одному примірнику за підписом уповноваженої особи Виконавця, та печаткою Виконавця.

4.7 У разі наявності заперечень до якості здійсненого перекладу (до яких, зокрема, але не виключно, відносяться: відсутність файлів, неякісний переклад, або такий переклад, який потребує подальшого редагування), Замовник обґрунтовує свої заперечення у письмовому вигляді, та інформує Виконавця протягом двох робочих днів з надання готового перекладу.

4.8 Виконавець зобов’язаний протягом двох робочих діб розглянути заперечення Замовника та усунути порушення виконання своїх договірних зобов’язань, надавши Замовнику виправлений переклад протягом двох днів з дня отримання заперечення.

4.9 У випадку замовлення синхронного перекладу Замовник відповідає за роздавання, збір та зберігання приймачів та навушників синхронного перекладу протягом усього заходу, а також забезпечує Виконавцю належні умови для виконання замовлення (надає інформацію про місце і час проведення заходу, телефони контактних осіб, а також надає матеріали для здійснення підготовки до виконання послуг, а саме: розклад заходу, перелік доповідачів із зазначенням їх повного імені, організації, посади, нагород та наукових звань, а також презентації, або тези презентації, відеоматеріали, глосарії, розшифровки абревіатур та інші матеріали, необхідні для підготовки до перекладу), а також усю необхідну допомогу. В разі ненадання будь-яких матеріалів для підготовки Виконавцю із наведеного вище переліку, претензії до якості перекладу не вважаються обґрунтованими і не можуть бути взяті до уваги.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Замовник зобов’язаний:

  • своєчасно приймати надані послуги від Виконавця;
  • своєчасно оплачувати надані Виконавцем послуги у розмірі та в строки, передбачені даним Договором.

5.2 Замовник має право:

  • контролювати хід виконання та/або якість надання послуг Виконавцем. Замовник має право доручати проведення такого контролю третій Стороні, завчасно попередивши про це Виконавця;
  • одержувати від Виконавця всю необхідну інформацію про послуги, що надаються.

5.3 Обов’язки Виконавця:

  • своєчасно та на висококваліфікованому рівні надавати Замовнику визначені послуги, згідно з його побажаннями та своїми професійними знаннями і досвідом;
  • після закінчення надання послуг передати Замовнику всі матеріали, документи, які були отримані від Замовника або ж створені в процесі виконання даного Договору;
  • на вимогу Замовника інформувати про поточний стан надання послуг;
  • не використовувати результати надання послуг за даним Договором у власних цілях та/або у цілях третіх осіб.

5.4 Виконавець має право:

  • запитувати у Замовника інформацію, необхідну для надання послуг у рамках даного Договору;
  • вимагати оплату наданих послуг відповідно до умов даного Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1 У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

6.2 У разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем умов цього договору, Виконавець зобов’язується усунути недоліки в наданих послугах за свій рахунок та у максимально короткий строк. Неналежним є таке виконання перекладів та/ або редагування документів, що призвели до суттєвої зміни змісту оригіналу у Вихідних матеріалах, а також несвоєчасне їх надання. Виконавець зобов’язується задовольнити вимоги Замовника, однак Виконавець не несе відповідальності за випадкову розбіжність зі стилістичними та синонімічними вподобаннями Замовника.

6.3 У разі прострочення Замовником оплати послуг Виконавця, Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

6.4 Сторони не несуть жодної відповідальності за упущену вигоду, пов’язану з порушенням зобов’язань за цим Договором.

6.5 У разі виникнення спорів з питань, передбачених цим Договором, Сторони мають вжити всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення вказаних спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1 Сторони домовились про те, що зміст текстів, наданих для перекладу та інформація, що в них міститься, є конфіденційними та не підлягають розголошенню без згоди Замовника.

7.2 У випадку розголошення такої інформації Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором при виникненні обставин непереборної сили, таких як: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, прийняття державними органами нормативно-правових актів, що суттєво перешкоджають виконанню Договору, землетруси, повені, пожежі, тайфуни, урагани, масові захворювання (епідемії), а також при виникненні інших подібних обставин, які не залежать від волі Сторін (надалі “Форс-Мажорні Обставини”).

8.2 Сторона, що піддалася впливу обставин непереборної сили, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону, протягом 5 (п’яти) днів з дня настання таких обставин. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності.

8.3 У випадках настання Форс-Мажорних Обставин строк виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором подовжується пропорційно часу, протягом якого діють такі Форс-Мажорні Обставини та/або їх наслідки.

8.4 Якщо Форс-мажорні Обставини тривають більше 6 (шести) місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати цей Договір шляхом направлення повідомлення іншій Стороні за умови проведення взаєморозрахунків.. При цьому жодна із Сторін не має права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.

8.5 Виникнення Форс-мажорних Обставин в період прострочення виконання Стороною зобов’язань за цим Договором позбавляє цю Сторону права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу, яка звільняє від відповідальності за цим Договором.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1 Замовник за цим Договором дає та підтверджує свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування).

9.2 Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання Замовником послуг, що надаються Виконавцем, проведення розрахунків з Виконавцем, ведення бухгалтерського та податкового обліку, комунікація та договірні відносини з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення послуг для цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

9.3 Сторони зобов’язуються забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки та доступу відповідно до вимог законодавства України.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ПП «Компанія «Манускрипт»

ЄДРПОУ 41008341

Р/р 26009052674682

ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 320649

Юр. адреса: 08070, Київська обл., Макарівський район, с. Новосілки,

вул.. Озерна 13

Тел. +380(68) 330-74-74, +380(63) 335-74-74

Електронна адреса: admin@manuscript-pereklad.com.ua

Веб-сайт: www.manuscript-pereklad.com.ua